Konkurs Kapliczka

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. KAPLICZKA, skierowanego dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, które w 2015 roku planują podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Warunkiem złożenia wniosku jest nawiązanie współpracy właściciela zabytkowej kapliczki tj. parafii, klasztoru, związku wyznaniowego, osoby prywatnej, fundacji, stowarzyszenia z jednostką samorządu terytorialnego, tj. z gminą lub powiatem, na obszarze której znajduje się dany obiekt.

Kapliczki, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia 2015 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Jeden wnioskodawca może złożyć max. 2 wnioski.

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 75 % ogółu nakładów koniecznych wykonanie prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.malopolskie.pl w zakładce Konkursy oraz w zakładce Kultura: Ochrona zabytków lub bezpośrednio w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139 lub 12/63 03 407.


Szczegóły konkursu

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności